K

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จัดกระบวนการ

K - Knowledge management การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน
ตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ระบุว่าการจัดการความรู้สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ 
1. บรรลุเป้าหมายของงาน 
2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ 
4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน 

การจัดการความรู้เป็นการดำเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
1. การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
5. การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
6. การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นองค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ คนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น กระบวนการความรู้ เป็นการบริหารจัดการ เพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้ 1/6
กิจกรรมการจัดการความรู้สู่ KITIMA MODEL ในการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน 
ICT  วิชาการสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จัดกระบวนการ 

ผลการเรียนรู้ 
- ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
- การตั้งประเด็นปัญหาและการตั้งคำถาม
- การให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้
- กระบวนการรวบรวมข้อมูล
ทักษะกระบวนการ (P)
- ตั้งประเด็น/คำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
- ให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้
- จากสาขาต่างๆและมีทฤษฏีรองรับ
- รวบรวมข้อมูล
คุณลักษณะ (A)
- ให้เหตุผลที่สนับสนุนโต้แย้งประเด็นความรู้ได้อย่างถูกต้อง
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
คุณลักษณะที่พงประสงค์
- ใฝ่เรียนรู้
- อยู่อย่างพอเพียง
- รักความเป็นไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าอะไรบ้างที่เป็นปัญหาสถานการณ์และสังคมโลกใน
ปัจจุบัน ให้นักเรียนช่วยกันตอบ และนักเรียนจะช่วยได้อย่างไร  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 3-4 คน ช่วยกันคิด แล้วเลือกปัญหาภายในโรงเรียน  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล ตามปัญหาที่กลุ่มเลือก  ช่วยกันคิดและสำรวจปัญหา และสืบค้นข้อมูลรายละเอียดของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา จัดเตรียมข้อมูลและนำมาเสนอ โดยให้นักเรียนใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล 1 สัปดาห์โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  ระหว่างการนำเสนอผลงานให้นักเรียนแต่ละคนสรุปประเด็นต่างๆ และสรุปประโยชน์ที่ได้จาการศึกษาและการนำไปใช้ นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อการนำเสนอผลงานและวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น