I

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างสรรค์ผลงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  สื่อสารและนำเสนอสู่สากล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  ผลมุ่งบริการสังคม 

I  - Independent Study : IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ทฤษฎีการสร้างความรู้นำไปสู่หลักการในการจัดการเรียนรู้ที่ว่า ผู้เรียนต้องลงมือเรียน
และคิดด้วยตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงจะทำให้ผู้เรียนมีข้อมูล มุมมองที่หลากหลายขึ้น ดังนั้นการจัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study ) จึงเป็นแนวทางที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งในแง่ความสนใจ ประสบการณ์เดิม วิธีการเรียนรู้ และการให้คุณค่าความรู้ที่ผู้เรียนแต่ละคนสร้างขึ้นอย่างมีความหมาย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลก ซึ่งจัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ ประกอบด้วย
IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge
Formation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ (บันไดขั้นที่ 1-3)
IS 2-การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน  นำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธีการ นำเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบและมีประสิทธิภาพ (บันไดขั้นที่ 4)
IS 3-การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน นำ/ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดบริการสาธารณะ (Public Service)


กิจกรรมการจัดการความรู้สู่ KITIMA MODEL ในการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน 
ICT  วิชาการสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างสรรค์ผลงาน 
ผลการเรียนรู้ 
- ปฏิบัติการสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์
สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
- การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
- ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
- ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
- การเสนอเค้าโครงของโครงงาน
- การดำเนินการตามขั้นตอน
- ลงมือปฏิบัติสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์
ทักษะกระบวนการ (P)
- อธิบายหลักการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
- บอกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
- อธิบายขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
- ศึกษาโครงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- เสนอเค้าโครงของโครงงาน
-  ดำเนินการตามขั้นตอน
-  นำเสนอความก้าวหน้าของผลงานระหว่างการดำเนินการ
- ลงมือพัฒนาโครงงานตามแผนที่วางไว้
คุณลักษณะ (A)
- ปฏิบัติการทำโครงงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัตถุประสงค์
- ทำงานร่วมกันและช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มุ่งมั่นในการทำงาน
- มีจิตสาธารณะ

กิจกรรมการเรียนรู้
  ให้นักเรียนวิเคราะห์ถึงโครงานคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนเคยสืบค้นมาแล้วบอกว่าแต่ละโครงงานมีลักษณะเด่นด้อยอย่างไร ควรนำมาพัฒนาต่อหรือไม่ อย่างไร ให้นักเรียนเสนอแนะแนวทางนักเรียนศึกษาเนื้อหา เรื่องการทำโครงงานคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ ครูกิติมา http://kitima.srp.ac.th  สรุปเนื้อหาการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 3 คน เสนอหัวข้อและนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ดำเนินการแต่ละกลุ่มต้องมารายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน   ระหว่างการปฏิบัติงาน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการเขียนรายงานและเขียนรายงานควบคู่ไปด้วย บันทึกแหล่งอ้างอิงข้อมูลทุกครั้งที่สืบค้นข้อมูล  ในกรณีที่นักเรียนเสนอหัวข้อโครงงานที่มีความจำเป็นที่ผู้สอนจะต้องสอนเนื้อหาเพิ่ม ให้จัดเป็นหลักสูตรอบรมให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ตามลักษณะของโครงงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  สื่อสารและนำเสนอสู่สากล 
ผลการเรียนรู้ 
- นำเสนอผลงานด้วยรูปแบบที่น่าสนใจ
สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
- การนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีสื่อสาร
- การนำเสนอผลงานด้วยรายงาน
- การนำเสนอด้วยแผ่นพับ
- การนำเสนอด้วยบอร์ด
- การนำเสนอผลงาน
ทักษะกระบวนการ (P)
- สรุปผลงานที่ได้และนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม
- นำเสนอ เผยแพร่ผลงานในที่ชุมชนได้
- สรุปความรู้จากการนำเสนอและการรายงานการทำงานของตนเอง
คุณลักษณะ (A)
- -นำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทำงาน

กิจกรรมการเรียนรู้
ครูยกตัวอย่างผลงานของกลุ่มที่มีความพร้อมให้นักเรียนดูแล้วให้ช่วยกันคิดว่าขั้นตอน
ต่อไปต้องทำอะไร ต้องนำเสนอผลงานหรือเผยแพร่ผลงานอย่างไรจึงน่าสนใจ   ครูชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินและการนำเสนอชิ้นงานเพื่อเตรียมความพร้อมของการนำเสนอให้ได้ตามเกณฑ์ที่จะประเมิน
ครูตรวจผลงาน ให้คำแนะนำผลงาน แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานกึ่งนิทรรศการ แลกเปลี่ยนกันชมนิทรรศการ และโหวดให้คะแนนในรางวัล popular vote  แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าห้อง มีตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ทำหน้าที่กรรมการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลที่ได้รับจากการทำโครงงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  ผลมุ่งบริการสังคม 
ผลการเรียนรู้ 
- นำความรู้ไปประยุกต์สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและโลก
สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
-
ทักษะกระบวนการ (P)
- นำความรู้ไปประยุกต์สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและโลก
คุณลักษณะ (A)
- มีจิตสำนึกในการนำความรู้ไปบริการสังคม
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มีจิตสาธารณะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูนำผลงานโครงงานของนักเรียนในห้องแล้วถามนักเรียนว่า นักเรียนจะนำ
ผลงานนี้ไปบริการสังคมอย่างไรได้บ้าง   แต่ละกลุ่มปรับปรุงผลงาน โดยให้เขียนเพิ่มในบทที่ 3 วิธีดำเนินการ ว่านักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ในการบริการสังคมอย่างไรบ้าง หลักฐานให้ใส่ในภาคผนวก ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลที่ได้รับจากการทำโครงงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป  หน่วยการเรียนนี้ผู้สอนอาจจะนำไปสอดแทรกระหว่างการทำกิจกรรมหน่วยอื่นๆได้ และนำมาเสนอผลงานการบริการสังคม พร้อมกับการนำเสนอผลงานโครงงานก็ได้ตามความเหมาะสม