I

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  สืบสานองค์ความรู้ 
I – Integrated Learning Management การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึงกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่ผู้เเรียนตามความสนใจความสามารถและความต้องการ โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียน ทั้งทางด้านสติปัญญา(Cognitive) ทักษะ (Skill) และจิตใจ (Affective) สามารถนําความรู้และทักษะที่ได้ไปแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจําวัน

ผศ.ดร. สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ กล่าว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการสอนที่
เชื่อมโยงความร้ความคิดรวบยอด หรือทักษะเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยองค์รวม ทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ซึ่งสอดคล้องตามแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 23 ที่เน้นความสําคัญทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามสภาพจริงของสังคม การเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเนื้อหาสาระทั้งหลายเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย และสามารถนําไปประยกต์ ใช้ในชีวิตจริง อีกทั้งการบูรณาการหลักสูตรยังเป็นวิธีการสร้างการศึกษาให้มีความหมายยิ่งขิ้นอีกด้วย

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

iT24Hrs พรบ.คอม เจ้าปัญหา [ Part1 ]กิจกรรมการจัดการความรู้สู่ KITIMA MODEL ในการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน 
ICT  วิชาการสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  สืบสานองค์ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ 
- ใช้เทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล รับส่งข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
- ปฏิบัติตนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
- ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- บัญญัติ 10 ประการของผู้ใช้คอมพิวเตอร์
- พ.ร.บ.การทำความผิดทางคอมพิวเตอร์
- การศึกษา ค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
- การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
- การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ทักษะกระบวนการ (P)
- บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีได้
- อธิบาย พ.ร.บ.การทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ได้
- ปฏิบัติตนในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
- ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ข้อมูลและสารสนเทศ โดยระบุ แหล่งเรียนรู้ ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ
- ออกแบบ วางแผนรวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลได้สอดคล้องกับความต้องการ
- ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
- อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
คุณลักษณะ (A)
- ปฏิบัติตนในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำแนะนำของครูที่ให้
- คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทำงาน
กิจกรรมการเรียนรู้
1. ค้นคว้า หาความรู้
ครูนำผลงานจากการกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จัดกระบวนการ ของแต่ละกลุ่ม
มาให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์อีกครั้งว่าได้คำตอบสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ควรปรับปรุงหรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มอย่างไรบ้าง และให้วิเคราะห์เพิ่มเติมว่าผลงานของแต่ละกลุ่มเกี่ยวข้องกับวิชาอื่นๆหรือไม่อย่างไร ระบุให้ชัดเจนและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและปรับปรุงผลงานของแต่ละกลุ่ม  ครูยกตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษารายละเอียดของโครงงานทั้งสอง และสืบค้นโครงงานคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต อีกอย่างน้อยคนละ 1 โครงงาน และสรุปประเด็นตามหัวข้อที่กำหนด ตัวแทนนักเรียน 2-3 คน ออกมานำเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานและปรับปรุงผลงาน
2. วางแผนรวบรวมข้อมูล
ครูแนะนำวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางเทคโนโลยีออนไลน์ เช่น Google site
หรือบริการจัดทำแบบสอบถามฟรีออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น  และการจัดการความรู้ผ่านทาง Web Blog และ Social network  เพื่อนำมาใช้ในการนำเสนอผลงาน  การจัดการความรู้และการขียนแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลและเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น