วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

Cartoon Maker

โปรแกรม Cartoon Story Maker
1. แนะนำการใช้งานภาคภาษาอังกฤษ แบบย่อๆ ค่ะ


2. แนะนำการใช้งานภาคภาษาไทย ตั้งแต่เริ่มต้น Download โปรแกรมเลยค่ะ


3. แนะนำการใช้งานและการแทรกเสียงพูด