วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

.....บันทึกการเดินทาง เสียมเรียบ ของกิติมา จูลี่เหมย.....